logodos12

12D.O.'s Botiga de les Denominacions d'Origen de Catalunya

Adreça:
Carrer Premses, 12

08800 | Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

e-mail:
info@12dos.cat

Telèfon:
605 13 40 30

 x 
Carret buit
 
 

Botiga a peu de carrer

Adreça:
Plaça de les Casernes 11

EMail:
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telèfons:

931 42 72 98 (Botiga)
605 13 40 30 (mòbil)

BOTIGA 12 D.O.'s
Plaça de les Casernes 11

 

08800 · Vilanova i la Geltrú    Barcelona

Diumenge, 28 Febrer 2016 06:18

Condicions de Lliuraments i Política de Devolucions

Escrit per
Valorar aquest article
(1 Votar)

Condicions de Lliuraments i Política de Devolucions

 

CONDICIONS D'ENVIAMENTS:

 

Servei i qualitat:

En col·laboració amb el nostre proveïdor de serveis de lliuraments, sempre intentem lliurar al més aviat possible les teves compres i en perfectes condicions.

12dos.cat envia els seus articles a: Espanya Peninsular, Illes Canàries, Illes Balears i a tots els països d'Europa.

Així com a la resta del món.

Les despeses d'enviament són a compte del comprador pels articles adquirits en 12dos.cat. Els imports de les despeses d'enviament depenen del lloc de destinació i el nombre d'articles comprats. I s'indicaran en el procés de compra i el comprador podrà revisar els costos d'enviament abans de finalitzar la seva compra.

Existeixen destinacions d'enviament que compten amb preus especials, i sigui per la proximitat o per preus que ofereixi el nostre proveïdor de serveis.

12dos.cat no pot responsabilitzar-se de la demora en els lliuraments de les comandes si les causes no són imputables directament a 12dos.cat, per força major o casos sobrevinguts.

 

Horaris i Terminis

Per a lliuraments de proximitat, normalment el temps de lliurament és de 24h. Excepte comandes que entrin a partir del migdia. Les comandes realitzades els divendres, dissabtes i diumenges seran enviats els dilluns.

Els terminis indicats seran a partir del dia laborable següent a la confirmació de la comanda.

En cas de vendes especials, els terminis de lliurament podran allargar-se en funció del moment en què es rebi la mercaderia per part del proveïdor.

Taula de preus d'enviament segons destinació: 

  • Urbà
  • Provincial
  • Regional
  • Nacional-Peninsular-Andorra
  • Portugal-Peninsular
  • Gibraltar
  • Comunitat Europea (països)

 

Els lliuraments es realitzaran abans de les 19.00h de l'endemà a la realització de la comanda

 

* el mínim de compra és d'1 Caixa per article.

Preus de transport varien en funció de l'origen i la destinació.

En els preus de despeses d'enviament estan inclosos l'IVA.

 

Per a altres pesos, destinacions i terminis de lliurament, consulta'ns al telèfon 931427298 o en el correu electrònic a l'e-mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Condicions de lliurament:

 

Els lliuraments de les comandes es realitzaran al domicili de lliurament que l'Usuari ha informat en el procés de la compra.

12dos.cat no podrà responsabilitzar-se quan el lliurament sigui impossible per dades incorrectes en l'adreça. o aquests siguin inexactes.

En el cas que l'Usuari estigui absent al moment del lliurament, se li comunicarà la informació necessària per acordar un nou lliurament o si escau, l'adreça on s'hagi de recollir el producte. En el cas que fos impossible el lliurament de l'enviament per causes alienes a 12dos.cat, passats 7 dies des de l'últim intent de lliurar la comanda, aquest serà retornat a 12dos.cat, procedint-se a resoldre el contracte de compra.

Garantia

Els nostres productes s'envien en caixa de cartró degudament protegits.

Normalment servim en 24h. Excepte comandes que entrin a partir de migdia o productes especialitzats baix comanda. Les comandes realitzades els divendres, dissabtes i diumenges se serveixen el dilluns.

Els nostres enviaments viatgen degudament precintats, si hi hagués qualsevol tipus d'alteració en el precinte li preguem que la fotografiï i contacti immediatament amb nosaltres. Així com si existissin cops en la caixa que puguin afectar al contingut. D'aquesta manera podrem agilitar el procés de reclamació a la companyia de transport.

També enviem caixes a altres països de la Comunitat Europea i la resta del món.

 

Política de devolucions:

 

D'acord amb l'article 68 del Reial decret 1/2007 de 16 de novembre, es concedeix al Client el dret de devolució en els set dies següents a la recepció de la comanda, assumint el propi Client l'import de les despeses de devolució.

Només s'acceptaran devolucions de productes que compleixin els següents requisits:

S'haurà de retornar la comanda amb tots els seus productes, amb el seu embalatge original i el seu precinte original sense trencar, amb tots els seus accessoris i en perfecte estat.

No s'acceptaran devolucions de productes que no vengen en el seu embalatge original, tret que estiguin defectuosos per algun tipus de desperfecte durant l'enviament o per enviament d'un article erroni. Només en aquest cas, 12dos.cat pagarà les despeses de devolució del producte i de l'enviament del nou producte al més aviat possible.

El procediment de devolució d'un article:

Enviar un e-mail a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o des de la zona de client registrat i emplenant les dades sol·licitades. En el correu s'ha d'enviar les dades de la comanda, la identificació del client, els motius de la devolució i una fotografia de l'article en arribar en el cas de ser defectuós. A aquest e-mail respondrem en el termini més breu possible. En complir tots els requisits, procedirem a l'abonament de l'import total de la comanda, o a l'enviament d'un nou, o si per acord mutu es decideix una altra solució, una vegada rebem la comanda o l'article retornat.

L'enviament de la devolució deu fer-se usant la mateixa caixa que hagi estat enviada, o en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat. I haurà d'incloure's una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet indicant els motius de la devolució.

12dos.cat no es farà responsable de les despeses ocasionades per aquelles devolucions que es produeixin sense respectar els passos establerts en aquest procediment.

No dubtis de posar-te en contacte amb nosaltres per telèfon al 93 142 72 98 i ens diguis que ha ocorregut per poder-te ajudar.

I pots trobar-ens a la nova Botiga a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), a la Plaça dels Casernes 11 baixos.

 

 

 


 

 

CONDICIONES DE ENVÍOS:

Servicio y calidad:

En colaboración con nuestro proveedor de servicios de entregas, siempre intentamos entregar lo antes posible tus compras y en perfectas condiciones.

12DOS.CAT envía sus artículos a: España Peninsular, Islas Canarias, Islas Baleares y a todos los países de Europa.

Así como al resto del mundo.

Los gastos de envío son a cuenta del comprador por los artículos adquiridos en 12DOS.CAT. Los importes de los gastos de envío dependen del lugar de destino y el número de artículos comprados. Y se indicarán en el proceso de compra y el comprador podrá revisar los costes de envío antes de finalizar su compra.

Existen destinos de envío que cuentan con precios especiales, y sea por la cercanía o por precios que ofrezca nuestro proveedor de servicios.

12DOS.CAT no puede responsabilizarse de la demora en las entregas de los pedidos si las causas no son imputables directamente a 12DOS.CAT, por fuerza mayor o casos sobrevenidos.

Horarios y Plazos

Para entregas de proximidad, normalmente el tiempo de entrega es de 24h. Salvo pedidos que entren a partir del mediodía. Los pedidos realizados los viernes, sábados y domingos serán enviados los lunes.

Los plazos indicados serán a partir del día laborable siguiente a la confirmación del pedido.

En caso de ventas especiales, los plazos de entrega podrán alargarse en función del momento en que se reciba la mercancía por parte del proveedor.

Tabla de precios de envío según destino:

 

Urbano

Provincial

Regional

Nacional-Peninsular-Andorra

Portugal-Peninsular

Gibraltar

Comunidad Europea (países)

 

Las entregas se realizarán antes de las 19.00h del día siguiente a la realización del pedido

 

*  el mínimo de compra es de 1 Caja por artículo.

Precios de transporte varían en función del origen y el destino.

En los precios de gastos de envío están incluidos el IVA.

 

Para otros pesos, destinos y plazos de entrega, consúltanos al teléfono 931427298 o en el correo electrónico al e-mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Condiciones de entrega:

Las entregas de los pedidos se realizarán en el domicilio de entrega que el Usuario ha informado en el proceso de la compra.

12DOS.cat no podrá responsabilizarse cuando la entrega sea imposible por datos incorrectos en la dirección. o éstos sean inexactos.

En el caso que el Usuario esté ausente en el momento de la entrega, se le comunicará la información necesaria para acordar una nueva entrega o en su caso, la dirección donde se haya de recoger el producto. En el caso que fuese imposible la entrega del envío por causas ajenas a 12DOS.CAT, pasados 7 días desde el último intento de entregar el pedido, éste será devuelto a 12DOS.CAT, procediéndose a resolver el contrato de compra.

Garantía

Nuestros productos se envían en caja de cartón debidamente protegidos.

Normalmente servimos en 48h. Salvo pedidos que entren a partir de mediodía o productos especializados bajo pedido. Los pedidos realizados los viernes, sábados y domingos se sirven el lunes.

Nuestros envíos viajan debidamente precintados, si hubiera cualquier tipo de alteración en el precinto le rogamos que la fotografíe y contacte inmediatamente con nosotros. Así como si existieran golpes en la caja que puedan afectar al contenido. De esta manera podremos agilizar el proceso de reclamación a la compañía de transporte.

También enviamos cajas a otros países de la Comunidad Europea y el resto del mundo.

Política de devoluciones:

 De acuerdo con el artículo 68 del Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre, se concede al Cliente el derecho de devolución en los siete días siguientes a la recepción del pedido, asumiendo el propio Cliente el importe de los gastos de devolución.

Sólo se aceptarán devoluciones de productos que cumplan los siguientes requisitos:

Se deberá devolver el pedido con todos sus productos, con su embalaje original y su precinto original sin romper, con todos sus accesorios y en perfecto estado.

No se aceptarán devoluciones de productos que no vengan en su embalaje original, salvo que estén defectuosos por algún tipo de desperfecto durante el envío o por envío de un artículo erróneo. Sólo en este caso, 12DOS.CAT pagará los gastos de devolución del producto y del envío del nuevo producto lo antes posible.

El procedimiento de devolución de un artículo:

Enviar un e-mail a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o desde la zona de cliente registrado y rellenando los datos solicitados. En el correo se ha de enviar los datos del pedido, la identificación del cliente, los motivos de la devolución y una fotografía del artículo al llegar en el caso de ser defectuoso. A este e-mail responderemos en el plazo más breve posible. Al cumplir todos los requisitos, procederemos al abono del importe total del pedido, o al envío de uno nuevo, o si por acuerdo mutuo se decide otra solución, una vez recibamos el pedido o el artículo devuelto.

El envío de la devolución debe de hacerse usando la misma caja que haya sido enviada, o en algún formato similar que garantice la devolución en perfecto estado. Y deberá incluirse una copia del albarán de entrega dentro del paquete indicando los motivos de la devolución.

12DOS.CAT no se hará responsable de los gastos ocasionados por aquellas devoluciones que se produzcan sin respetar los pasos establecidos en este procedimiento.

No dudes de ponerte en contacto con nosotros por teléfono al 931427298 y nos digas que ha ocurrido para poderte ayudar.

I pots trobar-nos a la nova Botiga a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), a la Plaça de les Casernes 11 baixos.

Llegir 3571 vegades Darrera modificació el Dimarts, 22 Mai 2018 13:37

Trobeu-nos a Facebook

Segueix-nos en Facebook, trobaràs moltes més coses per a tu.

Segueix-nos

DESCOBREIX-NOS  

Call Center

Si ens necessiteu contactar-nos

Truqueu!

vols ajuda?