logodos12

12D.O.'s Botiga de les Denominacions d'Origen de Catalunya

Adreça:
Carrer Premses, 12

08800 | Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

e-mail:
info@12dos.cat

Telèfon:
605 13 40 30

 x 
Carret buit
 
 

Botiga a peu de carrer

Adreça:
Plaça de les Casernes 11

EMail:
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telèfons:

931 42 72 98 (Botiga)
605 13 40 30 (mòbil)

BOTIGA 12 D.O.'s
Plaça de les Casernes 11

 

08800 · Vilanova i la Geltrú    Barcelona

webmaster

correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Diumenge, 28 Febrer 2016 06:18

Condicions de Lliuraments i Política de Devolucions

 

CONDICIONS D'ENVIAMENTS:

 

Servei i qualitat:

En col·laboració amb el nostre proveïdor de serveis de lliuraments, sempre intentem lliurar al més aviat possible les teves compres i en perfectes condicions.

12dos.cat envia els seus articles a: Espanya Peninsular, Illes Canàries, Illes Balears i a tots els països d'Europa.

Així com a la resta del món.

Les despeses d'enviament són a compte del comprador pels articles adquirits en 12dos.cat. Els imports de les despeses d'enviament depenen del lloc de destinació i el nombre d'articles comprats. I s'indicaran en el procés de compra i el comprador podrà revisar els costos d'enviament abans de finalitzar la seva compra.

Existeixen destinacions d'enviament que compten amb preus especials, i sigui per la proximitat o per preus que ofereixi el nostre proveïdor de serveis.

12dos.cat no pot responsabilitzar-se de la demora en els lliuraments de les comandes si les causes no són imputables directament a 12dos.cat, per força major o casos sobrevinguts.

 

Horaris i Terminis

Per a lliuraments de proximitat, normalment el temps de lliurament és de 24h. Excepte comandes que entrin a partir del migdia. Les comandes realitzades els divendres, dissabtes i diumenges seran enviats els dilluns.

Els terminis indicats seran a partir del dia laborable següent a la confirmació de la comanda.

En cas de vendes especials, els terminis de lliurament podran allargar-se en funció del moment en què es rebi la mercaderia per part del proveïdor.

Taula de preus d'enviament segons destinació: 

 • Urbà
 • Provincial
 • Regional
 • Nacional-Peninsular-Andorra
 • Portugal-Peninsular
 • Gibraltar
 • Comunitat Europea (països)

 

Els lliuraments es realitzaran abans de les 19.00h de l'endemà a la realització de la comanda

 

* el mínim de compra és d'1 Caixa per article.

Preus de transport varien en funció de l'origen i la destinació.

En els preus de despeses d'enviament estan inclosos l'IVA.

 

Per a altres pesos, destinacions i terminis de lliurament, consulta'ns al telèfon 931427298 o en el correu electrònic a l'e-mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Condicions de lliurament:

 

Els lliuraments de les comandes es realitzaran al domicili de lliurament que l'Usuari ha informat en el procés de la compra.

12dos.cat no podrà responsabilitzar-se quan el lliurament sigui impossible per dades incorrectes en l'adreça. o aquests siguin inexactes.

En el cas que l'Usuari estigui absent al moment del lliurament, se li comunicarà la informació necessària per acordar un nou lliurament o si escau, l'adreça on s'hagi de recollir el producte. En el cas que fos impossible el lliurament de l'enviament per causes alienes a 12dos.cat, passats 7 dies des de l'últim intent de lliurar la comanda, aquest serà retornat a 12dos.cat, procedint-se a resoldre el contracte de compra.

Garantia

Els nostres productes s'envien en caixa de cartró degudament protegits.

Normalment servim en 24h. Excepte comandes que entrin a partir de migdia o productes especialitzats baix comanda. Les comandes realitzades els divendres, dissabtes i diumenges se serveixen el dilluns.

Els nostres enviaments viatgen degudament precintats, si hi hagués qualsevol tipus d'alteració en el precinte li preguem que la fotografiï i contacti immediatament amb nosaltres. Així com si existissin cops en la caixa que puguin afectar al contingut. D'aquesta manera podrem agilitar el procés de reclamació a la companyia de transport.

També enviem caixes a altres països de la Comunitat Europea i la resta del món.

 

Política de devolucions:

 

D'acord amb l'article 68 del Reial decret 1/2007 de 16 de novembre, es concedeix al Client el dret de devolució en els set dies següents a la recepció de la comanda, assumint el propi Client l'import de les despeses de devolució.

Només s'acceptaran devolucions de productes que compleixin els següents requisits:

S'haurà de retornar la comanda amb tots els seus productes, amb el seu embalatge original i el seu precinte original sense trencar, amb tots els seus accessoris i en perfecte estat.

No s'acceptaran devolucions de productes que no vengen en el seu embalatge original, tret que estiguin defectuosos per algun tipus de desperfecte durant l'enviament o per enviament d'un article erroni. Només en aquest cas, 12dos.cat pagarà les despeses de devolució del producte i de l'enviament del nou producte al més aviat possible.

El procediment de devolució d'un article:

Enviar un e-mail a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o des de la zona de client registrat i emplenant les dades sol·licitades. En el correu s'ha d'enviar les dades de la comanda, la identificació del client, els motius de la devolució i una fotografia de l'article en arribar en el cas de ser defectuós. A aquest e-mail respondrem en el termini més breu possible. En complir tots els requisits, procedirem a l'abonament de l'import total de la comanda, o a l'enviament d'un nou, o si per acord mutu es decideix una altra solució, una vegada rebem la comanda o l'article retornat.

L'enviament de la devolució deu fer-se usant la mateixa caixa que hagi estat enviada, o en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat. I haurà d'incloure's una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet indicant els motius de la devolució.

12dos.cat no es farà responsable de les despeses ocasionades per aquelles devolucions que es produeixin sense respectar els passos establerts en aquest procediment.

No dubtis de posar-te en contacte amb nosaltres per telèfon al 93 142 72 98 i ens diguis que ha ocorregut per poder-te ajudar.

I pots trobar-ens a la nova Botiga a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), a la Plaça dels Casernes 11 baixos.

 

 

 


 

 

CONDICIONES DE ENVÍOS:

Servicio y calidad:

En colaboración con nuestro proveedor de servicios de entregas, siempre intentamos entregar lo antes posible tus compras y en perfectas condiciones.

12DOS.CAT envía sus artículos a: España Peninsular, Islas Canarias, Islas Baleares y a todos los países de Europa.

Así como al resto del mundo.

Los gastos de envío son a cuenta del comprador por los artículos adquiridos en 12DOS.CAT. Los importes de los gastos de envío dependen del lugar de destino y el número de artículos comprados. Y se indicarán en el proceso de compra y el comprador podrá revisar los costes de envío antes de finalizar su compra.

Existen destinos de envío que cuentan con precios especiales, y sea por la cercanía o por precios que ofrezca nuestro proveedor de servicios.

12DOS.CAT no puede responsabilizarse de la demora en las entregas de los pedidos si las causas no son imputables directamente a 12DOS.CAT, por fuerza mayor o casos sobrevenidos.

Horarios y Plazos

Para entregas de proximidad, normalmente el tiempo de entrega es de 24h. Salvo pedidos que entren a partir del mediodía. Los pedidos realizados los viernes, sábados y domingos serán enviados los lunes.

Los plazos indicados serán a partir del día laborable siguiente a la confirmación del pedido.

En caso de ventas especiales, los plazos de entrega podrán alargarse en función del momento en que se reciba la mercancía por parte del proveedor.

Tabla de precios de envío según destino:

 

Urbano

Provincial

Regional

Nacional-Peninsular-Andorra

Portugal-Peninsular

Gibraltar

Comunidad Europea (países)

 

Las entregas se realizarán antes de las 19.00h del día siguiente a la realización del pedido

 

*  el mínimo de compra es de 1 Caja por artículo.

Precios de transporte varían en función del origen y el destino.

En los precios de gastos de envío están incluidos el IVA.

 

Para otros pesos, destinos y plazos de entrega, consúltanos al teléfono 931427298 o en el correo electrónico al e-mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Condiciones de entrega:

Las entregas de los pedidos se realizarán en el domicilio de entrega que el Usuario ha informado en el proceso de la compra.

12DOS.cat no podrá responsabilizarse cuando la entrega sea imposible por datos incorrectos en la dirección. o éstos sean inexactos.

En el caso que el Usuario esté ausente en el momento de la entrega, se le comunicará la información necesaria para acordar una nueva entrega o en su caso, la dirección donde se haya de recoger el producto. En el caso que fuese imposible la entrega del envío por causas ajenas a 12DOS.CAT, pasados 7 días desde el último intento de entregar el pedido, éste será devuelto a 12DOS.CAT, procediéndose a resolver el contrato de compra.

Garantía

Nuestros productos se envían en caja de cartón debidamente protegidos.

Normalmente servimos en 48h. Salvo pedidos que entren a partir de mediodía o productos especializados bajo pedido. Los pedidos realizados los viernes, sábados y domingos se sirven el lunes.

Nuestros envíos viajan debidamente precintados, si hubiera cualquier tipo de alteración en el precinto le rogamos que la fotografíe y contacte inmediatamente con nosotros. Así como si existieran golpes en la caja que puedan afectar al contenido. De esta manera podremos agilizar el proceso de reclamación a la compañía de transporte.

También enviamos cajas a otros países de la Comunidad Europea y el resto del mundo.

Política de devoluciones:

 De acuerdo con el artículo 68 del Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre, se concede al Cliente el derecho de devolución en los siete días siguientes a la recepción del pedido, asumiendo el propio Cliente el importe de los gastos de devolución.

Sólo se aceptarán devoluciones de productos que cumplan los siguientes requisitos:

Se deberá devolver el pedido con todos sus productos, con su embalaje original y su precinto original sin romper, con todos sus accesorios y en perfecto estado.

No se aceptarán devoluciones de productos que no vengan en su embalaje original, salvo que estén defectuosos por algún tipo de desperfecto durante el envío o por envío de un artículo erróneo. Sólo en este caso, 12DOS.CAT pagará los gastos de devolución del producto y del envío del nuevo producto lo antes posible.

El procedimiento de devolución de un artículo:

Enviar un e-mail a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o desde la zona de cliente registrado y rellenando los datos solicitados. En el correo se ha de enviar los datos del pedido, la identificación del cliente, los motivos de la devolución y una fotografía del artículo al llegar en el caso de ser defectuoso. A este e-mail responderemos en el plazo más breve posible. Al cumplir todos los requisitos, procederemos al abono del importe total del pedido, o al envío de uno nuevo, o si por acuerdo mutuo se decide otra solución, una vez recibamos el pedido o el artículo devuelto.

El envío de la devolución debe de hacerse usando la misma caja que haya sido enviada, o en algún formato similar que garantice la devolución en perfecto estado. Y deberá incluirse una copia del albarán de entrega dentro del paquete indicando los motivos de la devolución.

12DOS.CAT no se hará responsable de los gastos ocasionados por aquellas devoluciones que se produzcan sin respetar los pasos establecidos en este procedimiento.

No dudes de ponerte en contacto con nosotros por teléfono al 931427298 y nos digas que ha ocurrido para poderte ayudar.

I pots trobar-nos a la nova Botiga a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), a la Plaça de les Casernes 11 baixos.

Diumenge, 28 Febrer 2016 10:14

AVISOS LEGALS

  En accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

 1. Informació general:

Compliment l'establert en l'article 10, de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la

Informació i de Comerç Electrònic, oferim la informació general del lloc web 12dos.cat

Titular

Sergi-Albert Sevé Marrugat
Plaça dels Casernes 11 baixos | 08800 Vilanova i la Geltrú (BARCELONA).
NIF 52213340M

Contactar

Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telèfon: 93 142 72 98

 

reglamento general de protección de datos gdprNOVETAT: No deixar de visitar la nova normativa europea sobre el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR).

 

 

Titularitat del lloc web.

El nom i marca del domini, www.12dos.cat, està registrat a favor de Sergi-Albert Sevé Marrugat, 52213340M (d'ara endavant 12dos.cat).

El domicili social de 12dos.cat queda establert, a l'efecte del present Avís Legal, en la Plaça dels Casernes 11 baixos, 08800-Vilanova i la Geltrú (BARCELONA).

 

2. Termes i Condicions.

Els continguts, serveis inclosos i oferts en aquest lloc web, estan dirigits a persones majors d'edat segons la normativa vigent en el seu lloc de residència, quedant prohibida la venda dels nostres articles i serveis a menors d'edat.

En el cas que l'usuari realitzi una compra o contractació de serveis, ha de tenir la capacitat suficient per a això.

Únicament es troben compreses en el present lloc web aquelles pàgines que figurin dins del mapa del lloc web. L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, i ha llegit, acceptant les present condicions generals L'accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. El mer accés no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre 12dos.cat i l'usuari.

L'Avís Legal i/o les Condicions establertes per als serveis prestats a través del present lloc web, podrà sofrir modificacions de qualsevol tipus, quan 12dos.cat ho consideri oportú o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i tecnològiques futures. Aquestes modificacions seran notificades convenientment, sent vàlides des de la seva publicació en aquest lloc web, excepte manifestació en contrari.

3. Continguts.

12dos.cat realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen en el lloc web. Tots els continguts que s'ofereixen a través del lloc web del que el 12dos.cat és titular o responsable es troben actualitzats, reservant-se el titular la facultat de poder modificar-los a qualsevol moment. 12dos.cat no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer en aquest lloc web proporcionats per tercers.

12dos.cat no és responsable per les transmissions entre usuaris d'informació dirigides o a través d'aquest lloc web. La responsabilitat per les manifestacions que es realitzin pels usuaris és exclusiva dels qui les realitzen. Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets propietat de tercers i el contingut dels quals sigui amenaçador, obscè, difamatori, pornogràfic, xenòfob, atemptatori contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d'una ofensa penal.

Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d'usuaris o al personal de 12DOS.CAT, en particular els continguts que es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones, quan no comptin amb l'autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit del titular, siguin considerats com una cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament del lloc web, de la xarxa, equips informàtics de 12dos.cat o tercers i/o l'accés al portal de la resta d'usuaris.

12dos.cat podrà prohibir l'accés a aquest lloc web de qualsevol usuari que realitzi qualsevol de les conductes referenciades amb caràcter enunciatiu i no limitatiu en el present paràgraf.

12dos.cat ofereix enllaços, directa o indirectament, a recursos o llocs d'Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d'aquests enllaços en el lloc web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc web de destinació.

En cas que 12dos.cat tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual es remitent des d'aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent al més aviat possible.

La tenda web de 12dos.cat ofereix determinats serveis als usuaris, sotmesos als termes i condicions indicats en el present lloc web, devent l'usuari llegir amb atenció les condicions que s'apliquin a cada servei, que en cap cas eximiran, excepte manifestació expressa en contrari, del compliment de l'expressat en l'Avís Legal.

Propietat Intel·lectual i Industrial.
Aquest lloc web i els continguts que alberga es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del Portal, si no es té l'autorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès. L'accés al lloc web no suposa en cap cas adquisició per part dels usuaris de dret de propietat algun sobre els continguts que figuren en el mateix.

Alguns dels continguts de l'aquest lloc web poden ser descarregats en el terminal de l'usuari sempre que sigui per a ús privat i sense fi comercial algun.

Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius, ja siguin titularitat de 12dos.cat o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de l'empresa o els seus legítims propietaris. A cap moment, excepte manifestació expressa l'accés o ús del Portal i/o dels seus continguts, confereix a l'usuari dret algun sobre les marques, logos, i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

Limitació de Responsabilitat.

12dos.cat no garanteix l'absència de virus o altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquest lloc web o de llocs web de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes.

12dos.cat no es responsabilitza del mal ús que pugui fer-se d'aquest lloc web.

12dos.cat tampoc es responsabilitza del contingut dels llocs web als quals enllaça fora de la seva pàgina. Tampoc serà 12dos.cat responsable de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l'ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços. 12dos.cat no pot garantir la disponibilitat i el correcte funcionament dels enllaços a altres llocs web des del lloc web de la Tenda de 12dos.cat.

El present Avís Legal és aplicable únicament a la informació recollida i serveis prestats a través del lloc web de la tenda de 12dos.cat, no sent aplicable als continguts recollits o serveis prestats des de llocs web de tercers als quals s'hagi accedit des del present lloc web.

Navegació i Seguretat.

12dos.cat realitza els màxims esforços per garantir que la navegació a través d'aquest lloc web es realitzi en les millors condicions. Únicament els serveis oferts a través d'aquesta pàgina web podran ser rebuts correctament en el cas que es compleixin amb les condicions tècniques especificades en el present avís legal.

Aquest lloc web ha estat dissenyat per suportar els navegadors més utilitzats en internet. 12dos.cat no es fa responsable per qualsevol tipus de perjudici soferts pels usuaris per l'ús de navegadors o versions diferents a les habituals o desfasades.

12dos.cat no garanteix, ni es responsabilitza que l'accés a aquest lloc web sigui ininterromput o es trobi lliure d'error. En cap cas 12dos.cat serà responsable pels perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús d'aquest lloc web.

 

Legislació aplicable i Tribunals competents.

 Els termes i condicions que regeixen aquest web site, així com les relacions que poguessin derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que pogués suscitar-se entre l'usuari i 12dos.cat, per l'ús d'aquest lloc web, s'acorda la submissió de les mateixes als Jutjats i Tribunals de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE).

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu Reglament de desenvolupament.

Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del comerç minorista.

Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques.

 

 Condicions de contractació:

Registre de l'Usuari

Per a la utilització dels serveis de 12dos.cat és necessari el registre de l'Usuari en el lloc web 12dos.cat

Procediment del registre de l'usuari
L'Usuari en registrar-se indicarà el seu nom complet, nom d'usuari i l'adreça de correu electrònic.

En completar el registre, se li enviarà a l'Usuari un missatge al seu compte de correu perquè pugui confirmar que té accés al seu compte.

L'Usuari haurà d'acceptar les Condicions Generals, la Política de Privadesa i la Política de Cookies. En haver rebut l'Usuari la confirmació del seu registre a la web, podrà accedir a aquesta a través del formulari expressament creat per a aquesta fi.

L'Usuari podrà modificar les seves dades personals, els relacionats amb els enviaments de comandes i les comandes pendents de lliurament.

En l'acte de la compra, l'Usuari podrà visualitzar el contingut de la seva comanda, seguir amb el pagament o cancel·lar la comanda. Podent escollir el mètode de pagament desitjat i imprimir el comprovant de l'enviament i la factura corresponent.

L'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu compte a qualsevol moment, indicant el motiu pel qual desitja cancel·lar-la.

 

Tramitació de comandes
Durant el procés de selecció d'articles per a la seva compra, l'Usuari disposa de la cistella de la compra, on apareixeran els articles que desitja adquirir.

L'Usuari podrà consultar l'estat de la seva comanda a través de l'opció "Veure Cistella", on es mostraran el contingut de la cistella fins a aquest moment. Permetent la modificació o eliminació dels productes que seleccioni dins de la cistella de la compra.

L'Usuari haurà de comprovar que els productes que indica la pantalla a "Veure Cistella" són els que desitja adquirir.

En el cas que l'article tingués assignat un descompte, oferta o una altra promoció, se li indicarà en aquest mateix pas.

En finalitzar el procés de selecció dels articles que desitja comprar, se li requerirà informar de les dades de facturació: nom i cognoms, telèfon de contacte i l'adreça d'enviament, així com incloure altres informacions que l'Usuari creen ser útils per a la preparació de la comanda i el transport final d'est per al seu lliurament. En el cas que l'adreça de lliurament sigui diferent a la de facturació, l'Usuari podrà emplenar la informació corresponent. Així com afegir un missatge per al transportista o el destinatari, si és diferent al de facturació.

També se li mostrarà el valor total de la comanda amb els articles seleccionats i les despeses d'enviament corresponents.

En aquest moment l'Usuari haurà de seleccionar la forma de pagament desitjada.

En prémer sobre l'enllaç de Realitzar la Comanda, apareixerà en la pantalla la passarel·la de pagament seleccionada. En ser tramitat el pagament correctament, la comanda, de forma automàtica li confirmarà en la pantalla tota la informació de la comanda i se li enviarà un correu electrònic comunicant-li la confirmació de l'operació.

 

Preus dels articles
En els articles és informat el seu preu expressat en la moneda Euro €

En la informació dels articles s'indiquen la descripció de l'article, el preu expressat en euros € que inclou l'impost sobre el Valor Afegit (IVA) corresponent.

 

Formes de pagament
Al moment del pagament dels articles adquirits, a l'Usuari se li informa de les diferents formes de pagament admeses:

Pagament mitjançant Transferència Bancària.

Pagament per Paypal.

Pagament mitjançant Targeta VISA i MASTERCARD, de crèdit o dèbit, a través del TPV virtual.

Durant el procés del pagament mitjançant el TPV Virtual, l'Usuari haurà d'emplenar un formulari, on indicarà el nom del titular de la targeta de crèdit o dèbit, el tipus de targeta, la data de caducitat de la targeta, i el codi de seguretat.

Garantia
En finalitzar la compra, l'Usuari rebrà en el seu compte de correu electrònic un comunicat que especifica els articles adquirits, el preu i la forma d'enviament escollida, la data i nombre de la comanda. Es facilitarà un enllaç perquè l'Usuari pugui consultar les condicions de contractació.

L'usuari tindrà dret a sol·licitar còpia d'aquestes condicions generals, de forma gratuïta.

Drets de desestimient
El comprador disposa de catorze dies naturals, des de la recepció de la comanda, per exercir el seu dret de desistiment, no havent de justificar raó alguna, ni sigui penalitzada.

En el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, i altres lleis que la complementen, no podrà aplicar-se a articles que puguin deteriorar-se o caducar ràpidament. Pel que el dret de desistiment sobre els articles que hagin estat oberts no s'aplicarà.

La intenció de desistir per part del comprador s'haurà de comunicar dins del termini indicat i procedir a la devolució dels articles. Enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., on s'ha d'incloure el nom complet, l'adreça i el nombre de la comanda, o cridant al telèfon +34 93 1427298

Els imports abonats per l'Usuari, 12dos.cat els reemborsarà sense retenció de despeses en el termini màxim de 10 dies naturals, si prèviament ha rebut els articles objecto del desistiment, verificant l'estat correcte d'aquests i si estiguessin deteriorats, en apreciar una depreciació, seran descomptats del total d'import a retornar a l'Usuari. El cost de la devolució del producte serà a càrrec del comprador.

 

 


 

AVISOS LEGALS

Al acceder a este sitio web implica el conocimiento y aceptación de los siguientes términos y condiciones.

1. Información general:

Cumplimiento lo establecido en el artículo 10, de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la

Información y de Comercio Electrónico, ofrecemos la información general del sitio web 12DOS.CAT

Titular

Sergi-Albert Sevé Marrugat

Domicilio social

Plaça de les Casernes 11 baixos | 08800 Vilanova i la Geltrú (BARCELONA).

NIF

52213340M

Contacto

Email:    Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Teléfono: 93 142 72 98

 

Titularidad del sitio web.

El nombre y marca del dominio, www.12dos.cat, está registrado a favor de Sergi-Albert Sevé Marrugat, 52213340M (en adelante 12DOS.CAT).

El domicilio social de 12DOS.CAT queda establecido, a los efectos del presente Aviso Legal, en la Plaça de les Casernes 11 baixos, 08800-Vilanova i la Geltrú (BARCELONA).

 

2. Términos y Condiciones.

Los contenidos, servicios incluidos y ofrecidos en este sitio web, están dirigidos a personas mayores de edad según la normativa vigente en su lugar de residencia, quedando prohibida la venta de nuestros artículos y servicios a menores de edad.

En el caso que el usuario realice una compra o contratación de servicios, tiene que tener la capacidad suficiente para ello.

Únicamente se encuentran comprendidas en el presente sitio web aquellas páginas que figuren dentro del mapa del sitio web. El usuario accede voluntariamente a este sitio web, y ha leído, aceptando las presente condiciones generales El acceso y navegación en este sitio web implica aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidos en ella. El mero acceso no implica el establecimiento de ningún tipo de relación comercial entre 12DOS.CAT y el usuario.

El Aviso Legal y/o las Condiciones establecidas para los servicios prestados a través del presente sitio web, podrá sufrir modificaciones de cualquier tipo, cuando 12DOS.CAT lo considere oportuno o con la finalidad de adecuarse a los cambios legislativos y tecnológicas futuras. Estas modificaciones serán notificadas convenientemente, siendo válidas desde su publicación en este sitio web, salvo manifestación en contrario.

3. Contenidos.

12DOS.CAT realiza los máximos esfuerzos para evitar errores en los contenidos que se publican en el sitio web. Todos los contenidos que se ofrecen a través del sitio web del que el 12DOS.CAT es titular o responsable se encuentran actualizados, reservándose el titular la facultad de poder modificarlos en cualquier momento. 12DOS.CAT no se responsabiliza de las consecuencias que puedan derivarse de los errores en los contenidos que puedan aparecer en este sitio web proporcionados por terceros.

12DOS.CAT no es responsable por las transmisiones entre usuarios de información dirigidas o a través de este sitio web. La responsabilidad por las manifestaciones que se realicen por los usuarios es exclusiva de quienes las realizan. Queda prohibida cualquier comunicación o transmisión de contenidos que infrinja los derechos propiedad de terceros y cuyo contenido sea amenazante, obsceno, difamatorio, pornográfico, xenófobo, atentatorio contra la dignidad de la persona o los derechos de la infancia, la legalidad vigente o cualquier conducta que incite o constituya la realización de una ofensa penal.

Asimismo queda prohibida la inclusión y comunicación de contenidos, por parte de los usuarios, que sean falsos o inexactos y que induzcan o puedan inducir a error al resto de usuarios o al personal de 12DOS.CAT, en particular los contenidos que se encuentren protegidos por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial, pertenecientes a terceras personas, cuando no cuenten con la autorización del titular de los derechos, menoscaben o desprestigien la fama o crédito del titular, sean considerados como una caso de publicidad ilícita, engañosa o desleal y/o incorporen virus o cualquier otro elemento electrónico que pudiese dañar o impedir el funcionamiento del sitio web, de la red, equipos informáticos de 12DOS.CAT o terceros y/o el acceso al portal del resto de usuarios.

12DOS.CAT podrá prohibir el acceso a este sitio web de cualquier usuario que realice cualquiera de las conductas referenciadas con carácter enunciativo y no limitativo en el presente párrafo.

12DOS.CAT ofrece enlaces, directa o indirectamente, a recursos o sitios de Internet que se encuentran fuera del presente sitio web. La presencia de estos enlaces en el sitio web tiene una finalidad informativa, no constituyendo en ningún caso una invitación a la contratación de productos o servicios que se ofrezcan en el sitio web de destino.

En caso de que 12DOS.CAT tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que se remite desde dichos enlaces es ilícita, constitutiva de delito o puede lesionar bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, actuará con la diligencia necesaria para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente con la mayor brevedad posible.

La tienda web de 12DOS.CAT ofrece determinados servicios a los usuarios, sometidos a los términos y condiciones indicados en el presente sitio web, debiendo el usuario leer con atención las condiciones que se apliquen a cada servicio, que en ningún caso eximirán, salvo manifestación expresa en contrario, del cumplimiento de lo expresado en el Aviso Legal.

 1. Propiedad Intelectual e Industrial.

Este sitio web y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual. Se prohíbe la modificación, copia, reproducción, descarga, transmisión, distribución o transformación de los contenidos del Portal, si no se tiene la autorización del titular de los correspondientes derechos o se encuentra legalmente permitido. El acceso al sitio web no supone en ningún caso adquisición por parte de los usuarios de derecho de propiedad alguno sobre los contenidos que figuran en el mismo.

Algunos de los contenidos del este sitio web pueden ser descargados en el terminal del usuario siempre que sea para uso privado y sin fin comercial alguno.

Las referencias a marcas comerciales o marcas registradas o signos distintivos, ya sean titularidad de 12DOS.CAT o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de la empresa o sus legítimos propietarios. En ningún momento, salvo manifestación expresa el acceso o uso del Portal y/o de sus contenidos, confiere al usuario derecho alguno sobre las marcas, logos, y/o signos distintivos en él incluidos protegidos por Ley.

 1. Limitación de Responsabilidad.

12DOS.CAT no garantiza la ausencia de virus u otros elementos que pudieran causar daños en los sistemas informáticos, en los documentos electrónicos o en los ficheros de usuario de este sitio web o de sitios web de terceros, por lo que no se responsabiliza de los perjuicios que se pudieran producir por estas causas.

12DOS.CAT no se responsabiliza del mal uso que pueda hacerse de este sitio web.

12DOS.CAT tampoco se responsabiliza del contenido de los sitios web a los que enlaza fuera de su página. Tampoco será 12DOS.CAT responsable de cualquier daño o pérdida que pueda surgir por la conexión o por el uso de cualquier contenido, producto o servicio disponible en los sitios web a los que se dirijan los enlaces. 12DOS.CAT no puede garantizar la disponibilidad y el correcto funcionamiento de los enlaces a otros sitios web desde el sitio web de la Tienda de 12DOS.CAT.

El presente Aviso Legal es aplicable únicamente a la información recogida y servicios prestados a través del sitio web de la tienda de 12DOS.CAT, no siendo de aplicación a los contenidos recogidos o servicios prestados desde sitios web de terceros a los que se haya accedido desde el presente sitio web.

 1. Navegación y Seguridad.

12DOS.CAT realiza los máximos esfuerzos para garantizar que la navegación a través de este sitio web se realice en las mejores condiciones. Únicamente los servicios ofertados a través de esta página web podrán ser recibidos correctamente en el caso de que se cumplan con las condiciones técnicas especificadas en el presente aviso legal.

Este sitio web ha sido diseñado para soportar los navegadores más utilizados en internet. 12DOS.CAT no se hace responsable por cualquier tipo de perjuicio sufridos por los usuarios por el uso de navegadores o versiones distintas a las habituales o desfasadas.

12DOS.CAT no garantiza, ni se responsabiliza de que el acceso a este sitio web sea ininterrumpido o se encuentre libre de error. En ningún caso 12DOS.CAT será responsable por los perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso de este sitio web.

 1. Legislación aplicable y Tribunales competentes.

Los términos y condiciones que rigen este web site, así como las relaciones que pudieran derivarse están protegidas y quedan sujetas a la legislación española.

Para la resolución de cualquier tipo de controversia, litigio o discrepancia que pudiera suscitarse entre el usuario y 12DOS.CAT, por el uso de este sitio web, se acuerda el sometimiento de las mismas a los Juzgados y Tribunales de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE).

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y su Reglamento de desarrollo.

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio minorista.

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

 

Condiciones de contratación:

Registro del Usuario

Para la utilización de los servicios de 12DOS.CAT es necesario el registro del Usuario en el sitio web 12DOS.CAT

Procedimiento del registro del usuario

El Usuario al registrarse indicará su nombre completo, nombre de usuario y la dirección de correo electrónico.

Al completar el registro, se le enviará al Usuario un mensaje a su cuenta de correo para que pueda confirmar que tiene acceso a su cuenta.

El Usuario deberá aceptar las Condiciones Generales, la Política de Privacidad y la Política de Cookies. Al haber recibido el Usuario la confirmación de su registro en la web, podrá acceder a ésta a través del formulario expresamente creado para este fin.

El Usuario podrá modificar sus datos personales, los relacionados con los envíos de pedidos y los pedidos pendientes de entrega.

En el acto de la compra, el Usuario podrá visualizar el contenido de su pedido, seguir con el pago o cancelar el pedido. Pudiendo escoger el método de pago deseado e imprimir el comprobante del envío y la factura correspondiente.

El usuario tiene la posibilidad de cancelar su cuenta en cualquier momento, indicando el motivo por el que desea cancelarla.

Tramitación de pedidos

Durante el proceso de selección de artículos para su compra, el Usuario dispone de la cesta de la compra, donde aparecerán los artículos que desea adquirir.

El Usuario podrá consultar el estado de su pedido a través de la opción "Ver Cesta", donde se mostrarán el contenido de la cesta hasta ese momento. Permitiendo la modificación o eliminación de los productos que seleccione dentro de la cesta de la compra.

El Usuario deberá comprobar que los productos que indica la pantalla en "Ver Cesta" son los que desea adquirir.

En el caso de que el artículo tuviera asignado un descuento, oferta u otra promoción, se le indicará en este mismo paso.

Al finalizar el proceso de selección de los artículos que desea comprar, se le requerirá informar de los datos de facturación: nombre y apellidos, teléfono de contacto y la dirección de envío, así como incluir otras informaciones que el Usuario crean ser útiles para la preparación del pedido y el transporte final de este para su entrega. En el caso que la dirección de entrega sea diferente a la de facturación, el Usuario podrá rellenar la información correspondiente. Así como añadir un mensaje para el transportista o el destinatario, si es diferente al de facturación.

También se le mostrará el valor total del pedido con los artículos seleccionados y los gastos de envío correspondientes.

En este momento el Usuario deberá seleccionar la forma de pago deseada.

Al pulsar sobre el enlace de Realizar el Pedido, aparecerá en la pantalla la pasarela de pago seleccionada. Al ser tramitado el pago correctamente, el pedido, de forma automática le confirmará en la pantalla toda la información del pedido y se le enviará un correo electrónico comunicándole la confirmación de la operación.

Precios de los artículos

En los artículos es informado su precio expresado en la moneda Euro €

En la información de los artículos se indican la descripción del artículo, el precio expresado en euros € que incluye el impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente.

Formas de pago

En el momento del pago de los artículos adquiridos, al Usuario se le informa de las diferentes formas de pago admitidas:

Pago mediante Transferencia Bancaria.

Pago por Paypal.

Pago mediante Tarjeta VISA y MASTERCARD, de crédito o débito, a través del TPV virtual.

Durante el proceso del pago mediante el TPV Virtual, el Usuario deberá cumplimentar un formulario, donde indicará el nombre del titular de la tarjeta de crédito o débito, el tipo de tarjeta, la fecha de caducidad de la tarjeta, y el código de seguridad.

Garantía

Al finalizar la compra, el Usuario recibirá en su cuenta de correo electrónico un comunicado que especifica los artículos adquiridos, el precio y la forma de envío escogida, la fecha y número del pedido. Se facilitará un enlace para que el Usuario pueda consultar las condiciones de contratación.

El usuario tendrá derecho a solicitar copia de estas condiciones generales, de forma gratuita.

Derechos de desestimiento

El comprador dispone de catorce días naturales, desde la recepción del pedido, para ejercer su derecho de desistimiento, no teniendo que justificar razón alguna, ni sea penalizada.

En el texto de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes que la complementan, no podrá aplicarse a artículos que puedan deteriorarse o caducar rápidamente. Por lo que el derecho de desistimiento sobre los artículos que hayan sido abiertos no se aplicará.

La intención de desistir por parte del comprador se habrá de comunicar dentro del plazo indicado y proceder a la devolución de los artículos. Enviando un correo electrónico a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., donde se ha de incluir el nombre completo, la dirección y el número del pedido, o llamando al teléfono 931427298

Los importes abonados por el Usuario, 12DOS.CAT los reembolsará sin retención de gastos en el plazo máximo de 10 días naturales, si previamente ha recibido los artículos objeto del desistimiento, verificando el estado correcto de éstos y si estuviesen deteriorados, al apreciar una depreciación, serán descontados del total de importe a retornar al Usuario. El coste de la devolución del producto será a cargo del comprador.

 

 

 

 

Diumenge, 28 Febrer 2016 09:43

Introducció

Històricament, quan un producte obtenia prestigi en el mercat consumidor, hi havia una tendència a designar-lo amb el seu lloc d'origen.

Actualment, la Denominació d'Origen garanteix no només l'origen geogràfic, sinó també la qualitat d'un vi, i que el vi està elaborat a partir d'unes determinades varietats, i amb pràctiques vitícoles, enològiques i d'envelliment establertes prèviament.

Per poder qualificar-se amb el nom de la Denominació d'Origen, el vi ha passat per estrictes controls analítics i de degustació per part d'experts que en garanteixen la qualitat.

A Catalunya es distingeixen onze denominacions d'origen relatives al vi:

Enllaços a les webs de les Denominacions d'Origen de Catalunya:

D.O. Alella

D.O. Catalunya

D.O. Conca de Barberà

D.O. Costers del Segre

D.O. Empordà

D.O. Montsant

D.O. Penedès

D.O. Pla de Bages

D.O. Priorat

D.O. Tarragona

D.O. Terra Alta

D.O. Cava

Més una 12ª de D.O. Cava. 

 

El sector vitivinícola català, capdavanter en els vins de qualitat

La cultura, la tradició i el paisatge del vi formen part de la història de Catalunya fins a convertir-se en un símbol del nostre país. El conreu de la vinya va arribar pel Mediterrani de la mà de les civilitzacions grega i romana. Des d'aleshores, els ceps, les vinyes, els cellers i els vins són presents en la nostra història

Des de la Generalitat de Catalunya s'ha fet una important aposta per la qualitat aconseguint situar Catalunya en el primer productor d'Espanya de vi de qualitat, és a dir de vi amb Denominació d'Origen, amb una producció de més de 180 milions d'ampolles de vi i més de 200 milions d'ampolles de cava. Dotze DO ho avalen: Alella, Catalunya, Cava, Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Montsant, Penedès, Pla del Bages, Priorat (aquesta amb el distintiu de Qualificada), Tarragona i Terra Alta. En cada una d'aquestes zones, la geografia, el clima i les varietats de raïm fan que els vins elaborats a Catalunya siguin diversos entre ells, però amb un denominador comú: productes de qualitat gràcies a la dedicació i l'afany de superació dels productors i elaboradors.

Un sector a l'alça i competitiu
El vi i el cava representen el tercer sector més important de la indústria agroalimentària catalana amb uns ingressos d'explotació que superen els 1.100 milions d'euros, i unes vendes netes de més de 1.000 milions d'euros anuals. Catalunya ocupa el primer lloc de vendes, amb un total del 23% respecte el total de vendes del conjunt de l'Estat espanyol. Pel que fa al comerç exterior, Catalunya exporta més de 490 milions d'ampolles de vi i de cava a més de 140 països, sobretot d'Europa, Amèrica i Àsia. El vi és un dels ambaixadors més important de les nostres terres, de la nostra forma de viure i de la nostra identitat.

El vi ha passat a ser un dels productes estrella per al consumidor (se'n beuen una mitjana de 32'7 litres a l'any), que valora la tasca que hi ha darrera de cada ampolla i en vol conèixer totes les seves propietats. El vi en els últims anys ha esdevingut objecte d'investigacions científiques que apunten que, el vi de qualitat consumit en moderació i durant els àpats, contribueix al benestar de les persones i, fins i tot, l'Organització Mundial de la Salut ha considerat el vi aliment de la Dieta Mediterrània. Nous amants del vi s'acosten al consum intel·ligent de vins i caves i han conegut les elaboracions del nostre país a través dels cursos d'iniciació al tast de vins i caves que organitza l'INCAVI i que compten cada cop amb una demanda més important.

El sector del vi a Catalunya té una estructura molt sòlida i competitiva, amb més de 780 cellers embotelladors, i pel qual hi treballen més de 25.900 persones, ja sigui a la vinya, als cellers o al sector serveis. A l'organització de productors i elaboradors entorn de les 12 denominacions d'origen i els respectius consells reguladors, cal afegir que el sector del vi forma un mosaic divers d'institucions i associacions amb un tarannà propi.

 

L'INCAVI, un organisme que tutela els vins de qualitat
L'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) és un organisme autònom adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. S'hi desenvolupen tasques de tutela i control del sistema de protecció de vins de qualitat, experimentació en viticultura i enologia, formació continuada, transferència resultats d'experimentacions i promoció dels vins de qualitat i divulgació de la cultura del vi. Des de la creació de l'INCAVI, s'ha incrementat la superfície de vinya susceptible de ser inclosa dins d'una denominació d'origen en un 43%, arribant a 70 mil hectàrees. Això significa que més de 16.000 viticultors catalans han optat per pertànyer a una denominació d'origen, una garantia de qualitat per al consumidor.

 


Una aposta per la qualitat i la singularitat. La producció de vi qualificat creix un 2% en les dues darreres campanyes.
La gairebé totalitat de la producció vitivinícola de Catalunya està emparada per una denominació d'origen, amb el valor afegit que això representa quant a garantia de traçabilitat i de compliment de les normatives de qualitat. Aquesta aposta del sector és el que fa dels productes vitivinícoles catalans uns productes singularitzats davant dels mercats interiors i exteriors.

En aquest sentit, cal destacar l'increment de la superfície de vinya inscrita a les denominacions d'origen que respon a l'increment de la qualitat del raïm produït en aquestes zones. Així, la superfície de vinya inscrita a les denominacions d'origen ha augmentat quasi un 1,4% en l'última campanya, passat de les 69.593 ha la campanya 2001/2002 a les 70.519 ha la campanya 2002/2003.

També la producció de vi qualificat ha augmentat en 34.575 hl si comparem les dades de les dues últimes campanyes, que ha passat de 1.685.467 hl (2001/2002) a 1.720.042 hl (2002/2003). Aquest increment representa un 2% respecte les campanyes anteriors. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte, també, la producció de vi per a cava. Segons les dades del CRDO Cava, en la darrera campanya van sortir al mercat 214 milions d'ampolles que, en hl són 1.609.020. Per tant, la producció total de vi qualificat a Catalunya és de més de 3 milions d'hl.

 

Una producció sostenible.

La sostenibilitat té a veure en molts aspectes del nostre entorn, l'alimentació i l'equilibri territorial. El cultiu de vinya és també una manera sostenible de cuidar i endreçar el territori, ja que no tant sols representen una bella imatge del nostre paisatge de manera endreçada sinó que desenvolupen, en algunes zones de Catalunya, una funció especial d'evitar possibles incendis entre masses forestals. Per això la sostenibilitat està present al conreu de la vinya i la seva producció ja que participa d'una manera activa a equilibrar el territori i a endreçar i respectar l'entorn natural del nostre país.

D'altra banda, també en aquest sector hi trobem producció ecològica, amb un sistema que té com a objectius l'obtenció de productes de màxima qualitat respectant el medi ambient i sense utilitzar productes químics de síntesis (adobs químics, plaguicides, etc.), potenciar la fertilitat dels sòls agrícoles, limitant les pràctiques agressives, evitar totes les formes de contaminació i pèrdues de qualitat al producte final.

La vinificació de vins i caves ecològics no presenta gaires diferencies significatives en relació a l'obtenció dels vins i caves no ecològics, ja que aquests també i a Catalunya especialment mitjançant les denominacions d'origen, són productes sota una paràmetres molt exigents pel que fa a la qualitat del producte. La principal diferència es troba en la matèria primera, doncs el raïm ha de provenir de cultiu ecològic certificat pel Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

A Catalunya hi ha 1.029 hectàrees de vinya inscrites com a producció agrària ecològica i el nombre d'operadors que tenen cultiu ecològic de vinya a Catalunya és de 91. Aquesta dada representa tant sols el 1,5% del total d'hectàrees que hi ha a les diferents comarques productores de vins i caves. La perspectiva, és que aquest sistema de cultiu en aquestes produccions vagi també a l'alça com en d'altres.

Barcelona, és la demarcació on hi ha més hectàrees de vinya ecològica amb un total de 737.88, essent l'Alt Penedès la comarca amb més superfície. A Tarragona es localitzen 212.71 ha, a Lleida 60.32 ha, i per últim 16.41 ha a Girona.

 

 


No deixeu de visitar la pàgina oficial de l 'INCAVI

logo incavi Font: INCAVI i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen (2013)
Dissabte, 27 Febrer 2016 20:31
Dissabte, 27 Febrer 2016 20:11

 

Denominació d'origen Conca de Barberà

 
 

Descripció

Postal de la Denominació d'origen Conca de Barberà

L'Abadia de Poblet i l'Orde dels Templers constitueixen les arrels històriques d'aquesta
zona de tradició vinícola. Els cellers modernistes, coneguts com les catedrals del vi, conformen el seu patrimoni cultural.

Aquesta comarca, envoltada de muntanyes i travessada pel riu Francolí,
gaudeix d'un microclima mediterrani amb influència continental que provoca diferències de temperatura entre el dia i la nit. Els sòls estan formats per l'acció erosiva del riu.

Geografia i clima s'alien a la Conca de Barberà per dotar-la d'òptimes condicions per al conreu de la vinya.

La frescor és la qualitat més rellevant dels vins de la Conca de Barberà.

Els rosats elaborats amb la varietat autòctona Trepat doten de personalitat singular aquesta zona.

De la Conca de Barberà procedeix un dels vins blancs més prestigiosos, elaborat amb chardonnay.
Les varietats macabeu i parellada donen vins consistents i lleugers.

Pel que fa als negres, elaborats amb garnatxa negra, ull de llebre i trepat, són sedosos i suaus.

 

Consell Regulador de la Denominació d'Origen Conca de Barberà
Torre del Portal de Sant Antoni
c/ de la Volta, 2
43400 Montblanc
Tel.: 977 92 69 05
Fax: 977 92 69 06
www.doconcadebarbera.com
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 
 

Consell regulador

Adreça, telèfon, fax, direcció electrònica i web:

Consell Regulador de la Denominació d'Origen Conca de Barberà 

Fitxa

Superfície de vinya inscrita 3.599 hectàrees
Viticultors (nombre) 857
Cellers embotelladors (nombre) 23
Llista de cellers 
Producció 2012-2013 4.469 hectolitres
Varietats (blanques) Chardonnay, Chenin, Garnatxa blanca, Macabeu, Moscatell de gra petit, Moscatell d'Alexandria, Parellada i Sauvignon blanc
Varietats (negres) Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Garnatxa negre, Merlot, Monastrell, Pinot noir, Samsó, Syrah, Trepat i Ull de llebre


 

 

Dissabte, 27 Febrer 2016 19:29
Dissabte, 27 Febrer 2016 19:27
 

Denominació d'Origen Qualificada Priorat

El prestigi del Priorat és reconegut amb la màxima menció de qualitat: la denominació d'origen qualificada.

La climatologia és brusca i extrema, amb oscil·lacions tèrmiques molt acusades entre el dia i la nit. La geografia d'aquesta zona d'antiga tradició vinícola és espectacular, amb feixes i costers de pendents tan pronunciats que cal construir-hi terrasses per al conreu de la vinya. Els sòls estan formats per pissarres que reben el nom de llicorelles.

Sòl i clima provoquen uns rendiments de raïm molt baixos i doten els vins d'aquesta zona d'una personalitat molt singular.

Els Priorat són sobretot negres, elaborats amb carinyena, garnatxa negra i peluda, i, en menor mesura, cabernet sauvignon, merlot y syrah. Presenten una graduació molt elevada, d'aromes molt complexes, carnosos i rotunds. Elegants i originals, gaudeixen de molt bona acollida.

Els vins blancs elaborats amb garnatxa blanca, macabeu i pedro ximénez, els rosats de garnatxa negra i els generosos i rancis completen la producció del Priorat.

 

Consell Regulador de la Denominació d'Origen Priorat
C. Major, 2
43737
Torroja del Priorat
Tel.: 977 83 94 95

 

Fitxa

Superfície de vinya inscrita 1.897  hectàrees
Viticultors (nombre) 606
Cellers embotelladors (nombre) 99
Llista de cellers 
Producció  2012-2013 9.528 hectolitres
Varietats (blanques) Chenin, Garnatxa blanca, Macabeu, Moscatell de gra gros o d'Alexandria, Moscatell de gra petit , Pansal, Pedro Ximénez,  Picapoll blanc i Viogner.
Varietats (negres) Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Garnatxa peluda, Garnatxa negre, Merlot, Picapoll negre, Pinot noir, Samsó o mazuela, Syrah i Ull de llebre.

No deixeu de visitar la pàgina oficial de l 'INCAVI

logo incavi Font: INCAVI i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen (2013)
Dissabte, 27 Febrer 2016 19:26

 

Denominació d'Origen Tarragona

El Camp de Tarragona i bona part de la Ribera d'Ebre formen l'actual Tarragona, una menció que, en el cas del vi, s'entronca amb l'establiment de l'Imperi Romà. Les bones condicions per al conreu de la vinya van incardinar aquesta zona amb la tradició vinícola.

La banda meridional és plana i interior. La banda septentrional és de muntanya baixa, neix al mar i s'estén fins a la serralada Litoral.

El clima és temperat, de caire mediterrani, sense canvis extrems de temperatura. La pluviositat és molt irregular, amb precipitacions concentrades a les primeries de la tardor.

Es caracteritza per la diversitat de vins, amb predomini dels blancs sobre els negres i els rosats.

Els vins blancs són de graduació moderada, aromes fruitades i un cos marcat i agradable.

Els rosats són fins, frescos i elegants. Els negres, corporis, lleugers, càlids i carnosos.

Els vins licorosos dolços i els rancis secs presenten aromes i sabors francs. Hi destaquen el Tarragona Clàssic, excel·lència de la zona, i el vi de missa.

Consell Regulador de la Denominació d'Origen Tarragona
Av. Catalunya, 50
43002 Tarragona
Tel: 977 21 79 31
Fax: 977 22 91 02
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Fitxa

Superfície de vinya inscrita 5.968  hectàrees
Viticultors (nombre) 1.503
Cellers embotelladors (nombre) 49
Producció 2012-2013 31.613  hectolitres
Varietats (blanques) Chardonnay, Chenin blanc, Garnatxa blanca, Macabeu, Moscatell de gra gros o d'Alexandria, Moscatell de gra petit o de Frontignan, Parellada, Pedro Ximénez i Sauvignon blanc.
Varietats (negres) Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Garnatxa peluda, Garnatxa negre, Garnatxa tintorera, Merlot, Samsó (mazuela o carignan), Syrah i Ull de llebre.

 

 

 

No deixeu de visitar la pàgina oficial de l 'INCAVI

logo incavi Font: INCAVI i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen (2013)
Dissabte, 27 Febrer 2016 19:20

 

Denominació d'Origen Terra Alta

Els turons i la depressió del riu Ebre formen un paisatge espectacular en aquesta comarca meridional. La vinya creix a les parts planes i les fondalades de les valls seques. Es planta en terrasses naturals, en terrenys molt permeables que permeten un bon drenatge.

El clima és mediterrani amb una influència continental molt forta, les pluges són escasses i la insolació forta.
Aquestes característiques són òptimes per a la producció de vins de qualitat, i la Terra Alta està treballant per situar les seves elaboracions, conegudes històricament, entre les més prestigioses.

Predominen els vins blancs de les varietats garnatxa blanca i macabeu. Són potents i molt mediterranis, lleugers, amb paladar fi i de gust peculiar.

Els rosats i els negres, estructurats i amb personalitat, s'elaboren amb carinyena, garnatxa negra i garnatxa peluda, matisats amb ull de llebre. Els rosats són saborosos i permanents en la boca. Els negres, sobris, amb cos i molt complexos.

Consell Regulador de la Denominació d'Origen Terra Alta 

Ctra. Vilalba, 31
43780 Gandesa
Tel.: 977 42 12 78
Fax: 977 42 16 23
www.doterraalta.com 
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

 

Fitxa

Superfície de vinya inscrita 5.968  hectàrees
Viticultors (nombre) 1.503
Cellers embotelladors (nombre) 49
Llista de cellers
Producció 2012-2013 31.613  hectolitres
Varietats (blanques) Chardonnay, Chenin blanc, Garnatxa blanca, Macabeu, Moscatell de gra gros o d'Alexandria, Moscatell de gra petit o de Frontignan, Parellada, Pedro Ximénez i Sauvignon blanc.
Varietats (negres) Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Garnatxa peluda, Garnatxa negre, Garnatxa tintorera, Merlot, Samsó (mazuela o carignan), Syrah i Ull de llebre.

 

 

No deixeu de visitar la pàgina oficial de l 'INCAVI

logo incavi Font: INCAVI i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen (2013)
Dissabte, 27 Febrer 2016 17:10

Denominació d'Origen Alella

Entre la tradició i la urbanitat, a Alella les vinyes es deixen bressolar per la brisa marina, mentre esgarrapen terreny i endinsen les seves arrels en uns sòls que permeten un bon drenatge i retenen la radiació solar.

Un clima plenament mediterrani a la part que voreja la platja conviu amb un microclima més continental a la banda interior. La serralada Litoral frena els vents i condensa la humitat del mar.

Aquesta petita zona ha proveït històricament de vi el mercat de Barcelona, i durant segles ha presidit les taules dels benestants barcelonins.
Els vins blancs són els més característics d'Alella, secs o dolços, elaborats amb una suma de varietats diferents. Són lleugers, perfumats i cristal·lins. Destaca la pansa blanca, sovint matisada amb chardonnay o sauvignon blanc.

Els rosats són frescos, aromàtics i lleugers. S'elaboren amb garnatxa, també amb pansa rosada i merlot.

Els vins negres són fruitats i suaus, i s'elaboren amb cabernet sauvignon, ull de llebre i merlot.

Consell Regulador de la Denominació d'Origen Alella
Masia Museu Can Magarola
Av. Sant Mateu, 2
08328 Alella
Tel.: 93 555 91 53
Fax: 93 555 91 53;
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Fitxa

Superfície de vinya inscrita 228 hectàrees
Viticultors (nombre) 96
Cellers embotelladors (nombre) 8
Llista de cellers
Producció 2012-2013 3.190 hectolitres
Varietats (blanques) Pansa blanca o Xarel.lo, Chardonnay, Chenin, Garnatxa blanca, Macabeu, Malvasia, Moscatell de gra petit, Parellada, Picapoll blanc i Sauvignon blanc.
Varietats (negres) Cabernet sauvignon, Garnatxa peluda, Garnatxa negra, Merlot, Monastrell o morastrell, Pinot noir, Samsó o mazuela, Sumoll negre, Syrah i Ull de llebre.

 

 

 

logo incavi

 No deixeu de visitar la pàgina oficial de l'INCAVI:

Font: INCAVI i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen (2013)

 

Pàgina 1 de 2

Trobeu-nos a Facebook

Segueix-nos en Facebook, trobaràs moltes més coses per a tu.

Segueix-nos

DESCOBREIX-NOS  

Call Center

Si ens necessiteu contactar-nos

Truqueu!

vols ajuda?